S__9101370
LINE_ALBUM_วันสถาปนา 1266_๒๓๐๒๐๑_8
previous arrow
next arrow

นางนิตยา เพียงตา

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย

สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย      (Rajamangala University of Technology Tawan-ok Uthenthawai Campus) เป็นเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เดิมชื่อว่า “โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย”

คติพจน์ “ถ้าเรารักสมัครจิต ก็ต้องคิดสมัครมือ ถิ่นสีน้ำเงิน คือ ที่รวมรักสมัครคง”            ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประชุมทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

| ข่าว, ข่าวกิจกรรม | No Comments
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.…

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

| ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒…

ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566

| ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒…

สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวายประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

| ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 …

การประกันคุณภาพการศึกษา