E948E5DA-86BF-40B6-9B59-585E06B78517
D1157E97-FE7B-400C-8974-B022996AF889
previous arrow
next arrow

สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย      (Rajamangala University of Technology Tawan-ok : Uthenthawai Area) เป็นเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เดิมชื่อว่า “โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย”

คติพจน์ “ถ้าเรารักสมัครจิต ก็ต้องคิดสมัครมือ ถิ่นสีน้ำเงิน คือ ที่รวมรักสมัครคง”            ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นางนิตยา เพียงตา

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย

ประกันคุณภาพการศึกษา