S__9101370
LINE_ALBUM_วันสถาปนา 1266_๒๓๐๒๐๑_8
สงกรานต์ 4-67
previous arrow
next arrow

นางนิตยา เพียงตา

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย

สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย      (Rajamangala University of Technology Tawan-ok Uthenthawai Campus) เป็นเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เดิมชื่อว่า “โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย”

คติพจน์ “ถ้าเรารักสมัครจิต ก็ต้องคิดสมัครมือ ถิ่นสีน้ำเงิน คือ ที่รวมรักสมัครคง”            ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การประกันคุณภาพการศึกษา