เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย จัดกิจกรรม “สร้างสุขในการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน”  ณ ห้องประชุม 225 อาคาร 2

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างความสมดุล ระหว่างชีวิตและการทำงาน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในที่ทำงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขและความผูกพันต่อองค์กรต่อไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตพื้นที่อุเทนถวาย จำนวน 20 คน
โดยนางนิตยา เพียงตา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่อุเทนถวาย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กิจกรรมในช่วงเช้า
ได้รับเกียรติจาก คุณธนะชัย อินทรศร อดีตผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
(ศิษย์เก่าอุเทนถวาย รุ่น 48)
มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ทำงาน
ทั้งในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา
การสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงาน

ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเผยแพร่และร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย
ปีการศึกษา 2566 ในเรื่อง “การสร้าง สัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกัน”

Admin UTC

About Admin UTC