#กฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2565
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 (แรม 11 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 10.00น. เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
เวลา 14.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯจาก พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอพระราชทานไปทอดถวายยังชุมนุมสงฆ์ ณ #วัดราชคฤห์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
โดยมีรองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีด้วย
โอกาสนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา และพุทธศาสนิกชน รวมยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล #เป็นเงินทั้งสิ้น 1,185,919.55บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)

Admin UTC

About Admin UTC