วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวายจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย อาคาร2
โดยมีนางนิตยา เพียงตา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพันธกิจ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง วางกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
Admin UTC

About Admin UTC