เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ตามที่ได้ขอพระราชทานไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไผ่ล้อม ตำบลจันทรนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดี เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดร.จรัสโรจน์ บถดำริห์ กรรมการปฏิบัติหน้าที่เเทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัย และพุทธศาสนิกผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่เข้าร่วมพิธี
โอกาสนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบเงินทอดกฐินพระราชทาน
#เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๒,๓๘๕.๑๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งเเสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์)
#พระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖
Admin UTC

About Admin UTC