สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย

No Gift Policy

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางนิตยา เพียงตา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย กล่าวประกาศเจตจำนงความโปร่งใส ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีคุณธรรมความโปร่งใส และ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นที่ประจักชัดเจนต่อสาธารณชน ตามนโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงานภาครัฐ

#NoGiftPolicy

#อุเทนถวาย

Exit mobile version